داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
شهید بزرگواری که پست زیر به او اختصاص دارد امروز پنجشنبه 2/2/ 89 در شهرستان بروجرد به خاک سپرده شد   

[پنج شنبه 2 اردیبهشت 1389 ]  [10:16 ب.ظ]  [احمد یوسفی ]