داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
احمد یوسفی

جملگی در حکم سه پروانه ایم

در جهان عاشقان افسانه ایم 

اولی خود را به شمع نزدیک کرد 

گفت: آی ، من یافتم معنای عشق

دومی نزدیک شعله بال زد 

گفت: حال ، من سوختم در سوز عشق

سومی خود داخل آتش فکند

آری آری این بود معنای عشق

 


[چهارشنبه 27 آبان 1388 ]  [01:45 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]